С 40 на сто бе намалена работата на агломерационната машина в оловното производство на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в Кърджали. Действието е предприето след направени предписания от Регионалната инспекция по околна среда и води в Хасково, става ясно от ежедневния бюлетин на институцията.

След като вчера бе засечено замърсяване на въздуха в Кърджали, днес отново от екоинспекцията алармират за замърсяване със серен диоксид.

Атоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали отчете концентрация от 988.16 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2.8 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 402.15 микрограма серен диоксид на кубичен метър lъздух. Това e 1.2 пъти над средно-часовата стойност за този газ.

Дадено е предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града.

Постъпващите към момента стойности за серен диоксид във въздушния басей на града показват трайна тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Регионалната екоинспекция продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в региона.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!