По прогнозни данни на Националния статистически инистут номиналното равнище на  брутния вътрешен продукт за трето тримесечие на 2008 г. е 18.555 млрд. лв. Преизчислен в съпоставими цени, БВП се е увеличил с 5.6% спрямо съответния период на 2007 г.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 15.488 млрд. лв. в текущи цени. В сравнение с  трето тримесечие на 2007 г., брутната добавена стойност реално се увеличава с 6.7%.

Нарастването на БВП с 5.6% се дължи основно на високия темп на добавената стойност в аграрния сектор – 37.8 на сто повече в сравнение с трето тримесечие на неблагоприятната за селското стопанство 2007 година, поясняват от НСИ. В сравнение със същия период на миналата година, увеличението на добавената стойност на индустриалния сектор е 4.3 на сто, а на сектора на услугите е 3.5 на сто.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 10.7 на сто от общата добавена стойност за икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 31.6 на сто, секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност 57.7 на сто.

Външнотърговското салдо за периода е отрицателно: - 12.1% от БВП.

За деветмесечието от Статистиката отчитат, като включват и прогнозните данни за третото тримесечие, обем на БВП от 47.983 млрд. лв. В съпоставимо ценово изражение, показателят превишава с 6.5% равнището си от деветмесечието на предходната година. Брутната добавена стойност за икономиката е 39.429 млрд. лв. и реално превишава с 6.9% достигнатото ниво през деветмесечието на 2007 година.

Външнотърговското салдо е отрицателно: - 21.4% на сто от номиналния обем на БВП.