За 5-та поредна година основният акционер в ОББ - Националната банка на Гърция - не разпределя дивидент, а реинвестира цялата печалба в капитала на банката. 

По този начин се цели подсигуряване на капиталова подкрепа за запазване на пазарните позиции на банката в България.

Постигнатата  брутна печалба за 2008 г. на ОББ след провизии и преди данъци е в размер на 217.1 млн. лева. В сравнение с предходната 2007 година, банката е увеличила печалбата си с 11.4 млн. лева. или с 5.5%.

Проведеното Общо събрание на акционерите на ОББ  взе решение нетната печалба за 2008 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 195 342 811.28 лева да бъде разпределена за фонд “Резервен”.

Банката отчита ръст на активите от 26.2 %, достигайки общата сума от над 7.7 милиарда лева. Над 87 на сто от тях са кредити за корпоративни клиенти и граждани, където ръста спрямо края на 2007 година е съответно 43% и 31%.

За 2008 г. постигнатата възвръщаемост на средногодишния капитал (ROAE) достига 23.2%, а възвръщаемостта на средногодишните активи (ROАА) 2.8%, като по тези показатели ОББ се нарежда сред най-добрите финансови институции по международно приетите стандарти. Показателят за ефективност (съотношение разходи към приходи) от 37.9% отново доказва изключително високата финансова и оперативна ефективност на банката.

Резултатите на ОББ през 2008 година й отредиха Голямата награда Банка  на годината.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!