Издаването на първа емисия корпоративни облигации обявява чрез публикация в Държавен вестник Феърплей Аграрен фонд АД. Размерът на сключения облигационен заем е 3 млн. евро, като броят на ценните книжа е 3 хиляди с номинална стойност 1000 евро всяка.

Датата, от която тече срокът до падежа, е 18 декември 2007 година, срочността е 60 месеца, а датата на падеж на главницата е 18.12.2012 година. Купонът е плаващ в размер на 6-месечния Euribor + надбавка 2.8% годишно, като периодът на купонните плащания е шест месеца. Всички те се обслужват от Обединена българска банка АД.

ISIN на емисията е BG2100036073.

Феърплей Аграрен фонд АД извършва замяна на земи срещу акции с левова равностойност по пазарни цени, като териториите, на които развива дейност са в региона на Видин и Враца.