Промишлено производство

По предварителни данни през март 2009 г. промишленото производство е със 7.7% по-голямо в сравнение с февруари, съобщи Националния статистически инистут.

От там уточняват, че общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през март нараства с 8.6% спрямо индекса за февруари 2009 г. Ръст е регистриран при производството на напитки с 33.0%, при производството на изделия от каучук и пластмаси с 31.4%, производството на тютюневи изделия със 17.7%, производството на основни метали с 9.6%.

Намалява производството на химични продукти с 19.2%, производството на облекло пада с 12.1%, понижение има и при производство на метални изделия с 9.5%.

На годишна база промишленото производство през март 2009 г. е със 17.1% по-малко от март 2008 г. Производството на инвестиционни продукти намалява с 35.3%, производството на продукти за междинно потребление с 31%. Нараства производството на енергийни продукти.

Обороти в промишлеността

Пак по предварителни данни на НСИ през март 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 4.0% в сравнение с февруари.

Според данните на Статистиката през март на месечна база оборотът в преработващата промишленост нараства с 6.4%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 0.4.%.

На годишна база обаче общият оборот в промишлеността през март е с 20.7% по-нисък в сравнение с март 2008 г.