Сделки с акциите на Ефектен унд Финанц – Имоти АДСИЦ ще се сключват от четвъртък /20 декември/, става ясно от съобщение на сайта на БФБ-София.

Присвоеният борсов код на компанията ще е EFFIN. Фондът увеличи капитала си с 30%, до 650 хил. лв.

Увеличението на капитала беше извършено чрез издаване на 150 хил. права. Съотношението между издадените права и нови акции бе 1 към 1, а номиналната и емисионната стойност бе 1 лв. Началната дата с търговия на правата бе 12 ноември, а крайната - 23 ноември. Действията по увеличението на капитала бяха извършени от ИП Ти Би Ай Инвест ЕАД.

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на дружеството през октомври 2007 г.

Предметът на дейност на Ефектен унд Финанц – Имоти АДСИЦ е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти).

Учредители на дружеството са Петър Терзиев с 60% от капитала, ДФ Ти Би Ай хармония и ДФ Ти Би Ай динамик с по 15%, и Ефектен унд финанц - София АД с 10% от капитала на Ефектен унд Финанц – Имоти АДСИЦ.

Съветът на директорите на компанията е в състав Станислава Балабанова, изпълнителен директор, Симеон Хаджидончев, председател и Валентина Цонева, зам.-председател.