Нормалната търговия и блоковите сделки на борсата от днес ще протичат паралелно. Според промените в правилника на БФБ времето на търговските сесии се удължава до 14 часа. Новата схема е следствие на актуализация в Закона за пазарите на финансови инструменти, който задължи борсата да оповестява данните за сключените сделки до 3 минути след тяхното реализиране.

Както и досега това ще се извършва чрез съществуващия модул на търговската система за регистрация на сделки. След одобряване на измененията, всички сделки, за които е оповестена информация по този ред, ще бъдат третирани като сделки с акции, сключени извън регулиран пазар. Системата дава възможност и за едновременното изпълнение на задължението инвестиционните посредници за уведомяване на Комисията за финансов надзор за всички сключени от тях сделки.