Емисията от акции на Зенит имоти АДСИЦ ще бъде въведена за търговия на Българска фондова борса днес, съобщиха от институцията. Компанията прави задължителното първоначално увеличение на капитала от 500 хил. лв. на 650 хил. лв.

Присвоеният борсов код на емисията е ZENIT. Дружеството планира да финансира дейността си в следващите 24 месеца с две увеличения на капитала – първоначалното до 650 хил. лв. и второ до 2.5 млн. лв., както и дългово финансиране до 5.2 млн. лв.

Учредители на Зенит имоти АДСИЦ са Зенит Агрохолдинг АД със 76% от капитала и пет физически лица с по 4.8% от капитала.

И емисията от акции на Недвижими имоти София АДСИЦ ще бъде въведена за търговия на Българската фондова борса днес.

Емисията е в размер на 650 000 акции с номинална стойност от 1 лв. Акциите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Присвоеният борсов код на емисията е NIS.

Предметът на дейност на дружеството е покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.

На 12 ноември “Недвижими имоти София” АДСИЦ придоби застроен поземлен имот с площ от 9 825 кв. м. Парцелът се намира в софийския квартал Красно село, ул. “Христо Матов” 26. Дружеството планира покупката също на парцел в регулация, който е в София, кв. Младост ІV. Имотът е с площ 1 800 кв. м, а цената е 150 евро/кв. м