Търговията с права на Агро Финанс АДСИЦ от третото поред увеличение на капитала на компанията стартира днес.

Инвеститорите могат да подават заявки за записване до 20 май, а акции ще се записват до 13 юни. Емисионната стойност на новите акции с номинал 1 лв. е 1.20 лв. , а съотношението между новите акции и издадените права е 1:1. Капиталът ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции. Към 31 декември собственият капитал на дружеството е 21 188 735 лв. Размерът на увеличението е 16 137 954 лв.

От компанията планират още едно увеличение на капитала в края на 2008 година, като по този начин размерът му да достигне до 56.483 млн. лв.

Дружеството предвижда да бъдат закупени нови 150 хил. дка. земеделска земя до края на тази година, а 90% от нея да бъдат отдадени под аренда. Наред с това ще продължат инвестициите в окрупняване на парцелите, който дружеството притежава.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.