* Обновена информация!

2 000 нарушения е констатирала прокуратурата от общо 29 000 проверени сделки с общинско имущество в цялата страна за последните седем години /от 2004 г. насам/. Това съобщи Малина Ачкаканова, прокурор във Върховната административна прокуратура.

Прокуратурата предлага разваляне на някои от сделките заради продажна цена, по-ниска от данъчната оценка, или без решение на Общинския съвет.

Проверявани са продажбите, заменките, възмездното или безвъзмездно право на строеж върху общински имоти и определянето на цените. До момента са констатирани осем вида нарушения, които обаче не са толкова масови, за да се окачествят като тенденция или пък да се обобщи, че общините се отнасят нехайно към собствеността си. Най-важните нарушения са продажба или замяна на общински имоти без решение на Общинския съвет или без проведен търг.

Най-фрапиращ е случаят в Добрич, където 82 договора са в съответствие със закона, а 307 са в нарушение. Такива нарушения са открити още в общините Царево, Приморско, Сливен.

Друго нарушение е продажба или учредено право на строеж на цена, по-ниска от данъчната оценка. Най-много са случаите в Пловдив - 27 такива сделки предимно на общински жилища, където една от продажбите е със 7 000 лв. под данъчната оценка. Такива договори има и в две русенски общини - Иваново и Ветово.

Сред другите нарушения са невписване на сделките в службите по вписванията, липса на публичен регистър на сделките или пък неотразяване в съществуващия регистър, сключване на договори за продажба на общински имоти след изтичане на 6-месечния срок на валидност на оценката, заповеди за определяне на купувач след проведен търг без изискуемите реквизити, неокомплектоване на преписките по сделките с всички документи.

По седем случая са образувани разследвания, за 26 случая са изискани допълнителни материали, два административни акта са протестирани в съда като незаконосъобразни и по един случай има осъдителна присъда срещу служители в пазарджишката община.

Проверката все още не е приключила. Не са обобщени данните за Несебър и Каварна, както и за Столична община.