Акционерните дружества вече няма да плащат на одитори, когато се налага да се сливат или преобразуват. Това значително финансово облекчение за бизнеса ще влезе в сила с промени в Търговския закон, одобрени от правителството. Целта на кабинета с предлагания проект е да бъдат намалени административните тежести за преобразуващите се и приемащи дружества.

Новите текстове в закона уреждат възможността при постигане на писмено съгласие между всички акционери да отпадне задължението за изготвяне на доклад от независим експерт и за проверка на преобразуването. Сега дружествата са задължени да наемат за тази цел независим одитор. Освен спестяване на съществени разходи, новата процедура води и до значително намаляване на времето за преобразуването, което в момента трае 8-12 месеца.

Предлаганите промени в закона предвиждат също проверка на капитала да се извършва в случаите, когато трябва да се установи съответствието между капитал и чиста стойност на имуществото, което преминава към дружеството при преобразуването. В тези случаи се съставя общ доклад.