През третото тримесечие на годината пазарната капитализация на борсата е нарастнала с 34.17% и отбеляза 148.66% ръст на годишна база. Това показва статистиката за капиталовия пазар на Комисията за финансов надзир /КФН/.

С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София е сектор “Финансово посредничество”, чийто относителен дял е 33.17% от общата пазарна капитализация. Сектор “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги” е с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала с относителен дял от 36.83%. Секторът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала, е “Производство на продукти от други неметални минерални суровини” – 99.29%, следван от сектора “Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност” с 41.78%.

Дружествата от SOFIX формират 43.86% от пазарната капитализация на борсата към 30 септември. С акции на тези дружества са се извършили 26.62% от сключените сделки с акции на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 71.56% от оборота и 68.08% от обема на търговията на БФБ-София с акции за третото тримесечие на 2007 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG-40 към 30 септември тази година, имат 55.54% относителен дял в пазарната капитализация на борсата. Търговията с акциите на тези дружества формира 72.11% от сделките, 74.18% от оборота и 57.38% от обема на търговията на борсата с акции, осъществена за периода 1 юли - 30 септември 2007 г.

От 3 септември БФБ-София въведе два нови индекса. BGREIT, който включва акции на дружества със специална инвестиционна цел и BGTR30, отчитащ общата доходност на акциите, включени в индекса. Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 2.59% от пазарната капитализация на БФБ-София. С акции на тези дружества са се извършили 5.56% от сключените сделки, съответно 1.14% от оборота и 3.22% от обема на търговията с акции за третото тримесечие на годината.

Дружествата, включени в изчисляването на индекса BGTR30 към 30 септември 2007 г., имат 58.01% относителен дял в пазарната капитализация на борсата. Търговията с акциите на тези дружества формира 72.22% от сделките, 75.57% от оборота и 50.99% от обема на търговията с акции, осъществена за разглеждания период.

През третото тримесечие на годината надзорът е потвърдил проспекти за първично публично предлагане на акциите на четири дружества. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 265.19 млн. лв., изчислен по емисионна стойност, показва анализа на КФН.