За периода януари – август 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 1.846 млрд. евро, при дефицит от 4.823 млрд. евро за същия период на миналата година, съобщиха от Българската народна банка.

Само за август 2009 г. текущата сметка е положителна и достига 284.3 млн. евро, при отрицателна текуща сметка в размер на 211.5 млн. евро за август 2008 г. От БНБ посочват, че основни фактори за увеличението на баланса по текущата сметка са намалелият дефицит по търговското салдо и увеличението на салдата при секторите Доход и Услуги.

За 8-те месеца на 2009 г. текущата сметка има дефицит от 2.203 млрд. евро, при дефицит от 5.052 млрд. евро за януари – август 2008 г. И тук основни фактори за намалението на дефицита са по-ниските дефицити по търговското салдо, по статия Доход и увеличението на салдото при Услугите.

Търговското салдо за януари – август 2009 г. е отрицателно -3.095 млрд. евро, при отрицателно салдо от -5.559 млрд. евро за аналогичния период на 2008 г.

За август 2009 г. търговското салдо е отрицателно -255.9 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 560.9 млн. евро за август 2008 г.

Според данните на централната банка, пак за 8-те месеца на годината износът (FOB) се понижава до 7.423 млрд. евро, при 10 590 млрд. евро за януари – август 2008 г. Намалението е с 29.9% на годишна база, при ръст на годишна база от 22.7% за януари – август 2008 г.

За август 2009 г. износът (FOB) възлиза на 984 млн. евро, при 1.319 млрд. евро за август 2008 г., като намалява с 25.4% на годишна база, при ръст на годишна база от 15.1% за август 2008 г.

Вносът (FOB) e за 10.518 млрд. евро, при 16.149 млрд. евро за януари – август 2008 г., като намалява с 34.9% на годишна база при ръст на годишна база от 24.5% за януари – август 2008 г.

За август 2009 г. вносът (FOB) пада до 1.240 млрд. евро от 1.880 млрд. евро за август 2008 г. Понижението е с 34% на годишна база при ръст на годишна база от 8.7% за август 2008 г.

Салдото по услугите е положително, в размер на 1.122 млрд. евро (3.4% от БВП), при положително салдо в размер на 782.1 млн. евро (2.3% от БВП) за януари – август 2008 г. За август 2009 г. салдото по статията е положително, в размер на 460.2 млн. евро при положително в размер на 396.2 млн. евро за август 2008 г.

Капиталовата сметка за януари – август 2009 г. е положителна - 356.6 млн. евро, при 228.5 млн. евро за същия период на 2008 г.

Финансовата сметка също е положителна и е в размер на 827.7 млн. евро, при положителна сметка в размер на 8.754 млрд. евро за януари – август 2008 г.

От БНБ предоставиха данни и за инвестициите в чужбина, както и за ПЧИ в България. Така преките инвестиции в чужбина са 69.2 млн. евро, при 441.9 млн. евро за януари – август 2008 г.

Преките чуждестранни инвестиции в България са за 1.952 млрд. евро при 4.605 млрд. евро за януари – август 2008 г. Преките инвестиции покриват 88.6% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 91.2% за януари – август 2008 г.