Печалба от 9 820 хил. лв. преди данъци отчита за 2013 г. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД. Изпълнението на планирания финансов резултат е 100.7 %, а ръстът спрямо 2012 г. е 3.9 %

Това стана ясно на проведеното на 14 май общо събрание на акционерите на компанията. На събранието бяха приети годишните отчети за дейността на дружеството през изминалата 2013 г. През изминалата година компанията отчита приръст на общите приходи от дейността от 4,9%, спрямо 2012 г.

Изминалата година бе белязана от спад на междубанковите плащания, като намаляването на броя на преводите в БИСЕРА 6 в края на 2013 г. спрямо 2012 г. достигна 5.3% (53 450 хил. за 2013 спрямо 56 446 хил. за 2012 г.). Причината е в приетите промени в ЗДДС, ДОПК и ЗКПО, в сила от 1.1.2013 г., с които се създаде единна данъчна сметка на задължените лица. 

Съотношението на бюджетни и небюджетни преводи преди въвеждането на единната данъчна сметка беше 50:50. През 2013 г. това съотношение вече е 63:37 в полза на небюджетните преводи. 

Въпреки по-малкия брой транзакции, сумите са нараснали спрямо 2012 г., като към края на 2013 г. средната стойност на един превод достигна 2051,67 лв (1827 лв. през 2012 г.; 1731,40 през 2011 г.).

В системата за картови плащания БОРИКА се запазва тенденцията за увеличаване на тегленията на АТМ и на транзакциите на ПОС терминал. През 2013 г. броят на тегленията от АТМ с местни карти, издадени чрез БОРИКА се увеличава с 3.6% спрямо 2012 г. (1.3% за 2012 г.). 

Плащанията през ПОС терминали нарастват със 17.2% (18.1% за 2012 г.) спрямо предходната година. За 2013 г. средната стойност на едно теглене от АТМ е 153 лв. (147 лв. през 2012 г.), а средната стойност на транзакция от ПОС е 77 лв. (81 лв. през 2012 г.).

Общият брой на оперираните и поддържани от системата БОРИКА карти към края на 2013 г. е 4 352  хил. бр., като броят на картите в системата се увеличава с 5.7% спрямо предходната година. Общият брой банкомати, свързани към система БОРИКА в края на 2013 г. е 2 977, което е с 4.8 % повече спрямо декември 2012 г.