Активите на банките през април са отбелязали 0.9% спад на месечна база, сочат данните на Българската народна банка /БНБ/.

От институцията обясняват лекия спад с влиянието на динамиката в паричните средства и в кредитите и вземанията.

През април, обаче, банките са увеличили портфейлите си с ценни книжа чрез покупката на ДЦК и дългови инструменти на чуждестранни емитенти с нисък кредитен риск. 

През април кредитната дейност остава ограничена и размерът на брутните кредити и аванси в системата  се  запазва. Леко нарастване е отчетено единствено при жилищните ипотечни кредити /0.3%/, сочат още данните на БНБ.

Привлечените от банките средства през април намаляват с 0.7% поради настъпилия падеж на ресурс от кредитни институции /основно  нерезиденти/, допълват от националната банка. Източниците  на финансиране остават стабилни, като ролята на местните ресурси се повишава. Увеличават се привлечените средства от институции, различни от кредитни, и от  граждани и домакинства. 

Според данните на институцията, в края на април делът на депозитите на населението  в общата  сума  на  привлечения  ресурс е 42.7%,  а на финансирането от институции,  различни от кредитни – 31.5%. 

Спрямо март размерът на балансовия капитал пък се запазва и възлиза на 9.5 млрд. лв.   

Според БНБ, през април банковата система е била стабилна, като показателят за съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите в края на април е 21.94%.

Ликвидната позиция на отделните кредитни институции пък се поддържа на нива,  осигуряващи нормалното обслужване на задълженията към клиенти. 

При повечето банки реализираните приходи превишават разходите за дейността и извършените обезценки на  кредити. В  края на април пък, според данните на БНБ, банковият сектор отчита печалба в размер на 218 млн. лв., която е с 48 млн. лв. повече спрямо предходния месец март.

Продължават, обаче, да нарастват класифицираните кредити и на свързаните с тях разходи за обезценки и специфични провизии.