Печалбата на Българската фондова борса през 2008 г. е в размер на 545 хил. лв., стана ясно от отчета за дейността на дружеството. Започналата в края на 2007 г. и продължаваща през цялата 2008 г. и до момента световна финансова и икономическа криза се отрази негативно и върху дейността на борсата, респективно върху приходите, които бележат спад от близо 49% на годишна база, достигайки 5.048 млн. лв. Отчетеното намаление се дължи най-вече на спада, с 60% на приходите от комисиони по сключени сделки на борсата, които се явяват основен приходоизточник, формирайки 71% от общите приходи.

Повишение от 48% регистрират приходите от такси за информационно обслужване, достигайки до 371 хил. лв. в края на миналата година. Приходите от такси за регистрация на дружества на официален и неофициален пазар се увеличават с 12.40%. Този ръст се дължи на нарасналия интерес на емитентите към официалния пазар на борсата, както и на значителния брой нови емисии, регистрирани след вторични и първични публични предлагания нанеофициалния пазар.

Приходите от такси за интернет и онлайн търговия бележат спад от 10.77%, поради по-малкия брой потребители на системата COBOS през 2008 г. в сравнение с 2007 г.

Намалението на приходите от финансови санкции с 81% се дължи главно на факта, че считано от месец юни 2008 г., борсата фактически не е налагала санкции на членовете си за ненавреме приключили сделки. Таксите са членство отчитат ръст с 21% на годишна база, което е резултат от увеличения брой неприсъствени работни станции на членовете на борсата през годината.

Финансовите приходи бележат ръст с 42.30% на годишна база и се дължат на ефективното управление на свободните средства под формата на депозити, облигации, доходи от репо сделки и др.

По решение на Общото събрание на акционерите за втора поредна година борсата разпределя дивидент, като размерът му за 2007 г. е 2.363 млн. лв.