Консолидираната нетна печалба на Етропал АД за 2007 г. е в размер на 1.7 млн. лв., стана ясно от съобщение в БФБ-София. Печалбата на дружеството нараства 3.4 пъти. Преди лихви, данъци и амортизации печалбата възлиза на 2.9 млн. лв.

Оперативните разходи на Етропал АД нарастват с 24% - от 10.6 млн. лв. за предходната година на 13.1 млн. лв. за 2007 г.

Консолидираните приходи на Етропал АД през миналата година нарастват от 11.7 млн. лв. за 2006 г на 15.7 млн. лв. или с близо 34%.

Към края на 2007 г. собственият капитал е 7.2 млн. лв. спрямо 2.1 млн. лв. за същия период на миналата година. Активите на компанията нарастват от 8.9 млн. лв. за 2006 г на 21.4 млн. лв. за миналата година или 2.4 пъти.

В консолидирания отчет на Етропал АД за 2007 г. са включени резултатите на дъщерните компании ИБ Медика АД, Италия, Фибра ООД, Италия, Етропал Трейд ООД и Диализа Етропал Бета ЕООД. За седемте месеца от създаването си двете новоучредени дружества - Фибра ООД и ИБ Медика АД са реализирали съответно приходи от 3 млн. лв. и 2.3 млн. лв.