Процедурата по увеличение на капитала на Пи Ар Си АДСИЦ чрез права набира скорост.

От публикацията в Държавен вестник от днес става ясно, че дружеството ще издаде 1 170 000 права, а броят на предложените за записване акции е 146 250. Съотношението между издадените права и новите акции е 8/1.

Номиналната стойност на акциите е 10.00 лв., колкото е и емисионната им стойност. Преди увеличението акциите, емитирани от дружеството, са 1 170 000 лота.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 26.10.2010 година /вторник/.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които притежателят им има право да участва в увеличението на капитала, е 22.10.2010 година.

През месец юни тази година Пи Ар Си АДСИЦ гласува за разпределение на дивидент от печалбата за миналата година, като размерът му бе по 1.593 лв. на акция.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!