„Пи Ар Си” АДСИЦ ще извърши първично увеличение на капитала си чрез предлагане на 15 000 обикновенни прехвърляеми акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 лв. при общ размер на емисията 150 000 лв., съобщава „Държавен вестник”.

На 4 юни 2007г. учредителното събрание на дружеството реши да увеличи капитала на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв.

При първоначалното увеличение на капитала ще се издадат права, като срещу всяка акция ще се издаде едно право. Притежателят на едно право ще може да запише по една акция от увеличението на капитала. Всички, които желаят да запишат акции от новата емисия на дружеството трябва първо да закупят права на борсата. Инвестиционен посредник е „Българо-американска кредитна банка”, която ще предложи емисията права за публично търгуване на борсата. Началната дата, от която ще се предлага за продажба цялата емисия права, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от датите на публикуване на съобщението в „Държавен вестник” и „Пари”.

Началната дата за продажба на правата съвпада с началната дата за записване на акциите. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни от началната дата за прехвърляне. Прехвърлянето на правата се извършва на неофициален пазар на БФБ. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е 15 работни дни след изтичането на срока за прехвърляне на правата.

Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговски, административно и жилищно предназначение, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.