Извънредно общо събрание на акционерите свиква Плевен Булгартабак АД на 11 януари 2008 год. На него ще се решиава учредяване на ипотека в полза на Булгартабак холдинг АД върху недвижим имот, собственост на Плевен БТ АД за обезпечаване задължения на дружеството към холдинга.


Към 30 септември тази година задълженията на Плевен БТ АД към холдинговото дружество са в рамер общо на 1 284 880.56 лв.

Недвижимите имоти, които плевенското сружество ще ипотекира, са склад за готова продукция с площ от 2 592 кв.м, разположен в северната част на поземлен имот, находящ се в землището на с. Ясен, община Плевен.

Предложеният като обезпечение недвижим имот има балансова стойност съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството към 30 септември 2007 г. в размер на 1 542 957 лв., което представлява 5.12% от всички активи на Плевен БТ АД.
Пазарна оценка на сделката е на стойност 1 590 710 лева, съгласно изготвената от Симстрой ООД оценка.
Булгартабак Холдинг АД притежава пряко 85.6% от гласовете в общото събрание на акционерите на Плевен БТ АД.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, даващи право на глес в общото събрание е 21 декември 2007 г.