Българска Агенция за Кредитен Рейтинг/БАКР/ повиши перспективата в рейтинга  на ПОК Доверие от тренд стабилен на тренд положителен и потвърди рейтинга А- (тренд стабилен) на универсалния, професионалния и доброволния пенсионен фонд на Доверие.

Кредитен рейтинг бe присъден на ПОК Доверие и управляваните от компанията пенсионни фондове от БАКР и ICRA в края на 2004 г. Оттогава кредитната агенция извършва постоянно наблюдение на дейността на ПОК Доверие и на всяко шестмесечие изготвя оценка, на базата на която потвърждава, понижава или повишава рейтинга.

В последната оценка БАКР посочва, че в инвестиционната си политика ПОК Доверие предприема социално отговорна политика по отношение на инвестициите на база принципи и критерии на Обединените Нации, увеличава размера на инвестициите в инструменти на международните капиталови пазари, предприема активен подход в управлението на инвестиционния портфейл. Агенцията счита, че фондовете на ПОК Доверие запазват високо инвестиционно качество.

От 2007 г. компанията намалява някои от таксите и прави отстъпки от размера им (~15%) за осигурени лица, които освен в Универсалните пенсионни фондове или Професионалните пенсионни фондове Доверие се осигуряват допълнително и в доброволния фонд на дружеството. Постъпленията от осигурителни вноски на едно лице в УПФ през шестмесечието на 2007 г. се увеличават значително и превишават средните.