Половината от вековните гори на България са под заплаха от изсичане. Това стана ясно от проучване на международната природозащитна организация WWF. Над 50% от естествените стари гори в страната не попадат в защитени територии, което означава, че те не се ползват с висока степен на закрила и във всеки момент могат да бъдат унищожени.

По инициатива на международната организация за първи път се провежда комплексно теренно проучване на вековните гори от специалисти от Института по гората към БАН.

Днес вековните гори у нас заемат площ не повече от 150 000 хектара, което е приблизително 4% от всички гори в страната. Основна заплаха за тях е извършването на сечи за дърводобив. Вековните гори имат голямо значение за съхраняване на биоразнообразието и поддържане на важни екосистемни услуги, разказва инж Александър Дунчев, експерт по горите в международна организация WWF.

"Близо 30% от биологичното разнообразие на горите се среща именно във вековни гори, тъй като такива микроместообитания като хралупите, загиващи дървета, мъртва дървесина, няма в стопанските гори. А има видове, които не могат да оцелеят, ако в гората няма по-малко от 100 кубика на хектар мъртва дървесина. Имено това е целта за опазването на вековните гори, те са и източник на биологично разнообразие", добави той.

Природозащитниците предлагат новаторска мярка за опазването на вековните гори в България - пускането на достъпна интернет платформа, която предлага подробно разглеждане на горския кадастър у нас:

"Всичко това го направихме, за да помогнем на хората и обществото да съдействат за опазването на вековните гори, тъй като те могат да видят сега къде са тези гори и да сигнализират, ако биват изсичани".

Резултатите от проучването на природозащитниците ще бъдат предоставени на държавата.