Поредното гръцко дружество регистрира акции за търговия на БФБ. Това е Изи Брокърс АД, което получи одобрение на проспекта си за предлагане на акции от Комисията за финансов надзор.

Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 25  000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.

Основната дейност на емитента е свързана с учредяване и придобиване на дялове от дружества, осъществяващи дейност в сферата на  застрахователното и банковото посредничество в България и Гърция.

Изи Брокърс АД има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Антониос Варсамис – изпълнителен директор и член СД, Евангелиа Моухтари – зам.-председател, Георгиос Варсамис – председател на СД и Сотириос Капирис и Василики Нтини – членове на СД.

Антониос Варсамис, Евангелиа Моухтари и Георгиос Варсамис заедно притежават 100 % капитала на дружеството, като Антониос Варсамис притежава 35 %,  Евангелиа Моухтари – 30 % и Георгиос Варсамис – 35 %.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!