Ековластите в Кърджали отчетоха две замърсявания на въздуха над пределно допустимите стойности. Измервателната станция в "Студен кладенец" е засякла завишение на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид.

В 13 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 362.33 микрограма. След час е отчетена стойност от 1 171.36 микрограма серен диоксид на куб.м. въздух или 3.3 пъти над средночасовата стойност за този вреден газ.

Своевременно е дадено предписание на завода за преработка наоловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на вредните емисии от серен диоксид в атмосферния въздух над града.

Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в региона.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!