До 30 юли 2008 г.  15 ч. се приемат поръчки за закупуване на акции от фонда Защитен капитал Horizon Commodity 1, предлаган от ЕЛАНА на българския пазар. Фондът вече започва своето предлагане на вторичен пазар, след като от 9 юни до 4 юли предложи акции на базова стойност от 100 евро (без дължимите такси), съобщават от дружеството. 

Получените поръчки ще бъдат оценени по първата нетна стойност на една акция, която ще бъде изчислена на 31 юли 2008 г. и публикувана на интернет страницата на ЕЛАНА на  6 август.  Цени на акциите на  Horizon Commodity 1 ще се изчисляват два пъти месечно. Следващата дата, до която ще се приемат поръчки за емитиране и обратно изкупуване на акции от фонда е 13 август.

Със стойност от 100 пункта на 14 юли започна също изчисляването на стойност на Balanced Commodity Index - стоков индекс, който отразява движението в цените на 6 суровини петрол, алуминий, мед, никел, олово и цинк. Към 28 юли 2008 г. стойността на индекса е 94.1062 , като актуалната му стойност и история на  представянето се публикуват всекидневно на интернет страницата на ЕЛАНА.

Първичното предлагане на акции на Horizon Commodity 1 стартира на 9 юни с период от 20 дни, в който бяха привлечени близо 2 млн евро от 50 инвеститори. Около 90% от акционерите на фонда са неинституционални инвеститори.

Horizon Commodity 1  е с фиксиран срок от 3 години, като падежът на фонда е на 29 юли 2011 г. Инвеститорите получават 100% защита на вложението си при влизане във фонда в периода на първичен пазар, като след него фондът предлага възможност за покупка и продажба на акции на цени, които се обявяват два пъти месечно. 

При участие в периода до 2011 г., инвеститорите получават защита на базовата стойност на една акция от 100 евро на падежа.  Защитата на капитала се осигурява, като средствата се влагат в депозити, а лихвите от тях се използват за инвестиция във финансови инструменти, свързани с движението на стойността на стоков индекс, съставен от 6-те суровини: петрол, алуминий, мед, никел, олово, цинк.

Така при падежа на фонда вложителите получават освен първоначалната си инвестиция, дял от евентуалното увеличение на стойността на индекса, вследствие на движението на цените на 6-те суровини.

Стоковият индекс се нарича Balanced Commodity Index  и се изчислява от TIJD Beursmedia, като е структуриран специално за фонда.  Tijd Beursmedia (TBM) е компания за финансова информация, която е част от белгийския издател на основните финансовите издания в Белгия - De Tijd  and L’Echo.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!