Агенция за кредитни рейтинги и анализи потвърди кредитния рейтинг на Еврохолд България АД на bgA3. В становището на експертите се посочва, че местният кредитен рейтинг на дружеството е от инвестиционен клас и съответства на качество над средното и сравнително нисък кредитен риск в рамките на страната.

Кредитния рейтинг отразява диверсифицираният и интегриран бизнес микс на групата, обособен в три ключови сегмента - застраховане, финанси и продажба на автомобили, като всяка от дейностите е с пазарен дял около 5-10%. На база наложилият се в България бизнес - модел холдингът разширява инвестициите си и в съседните балкански страни, най-вече Румъния и Македония.

Слабото потребление и частни инвестиции продължават да тежат на финансовите резултати на холдинга и финансовите показатели на основните дъщерни дружества остават по-слаби от предварително прогнозираните. Предприетите оптимизации в целия холдинг и очакванията за леко възстановяване на продажбите през втората половина на 2010 година могат да компенсират по-слабото първо полугодие, се казва още в анализа на агенцията за кредитен рейтинг.

Основните бизнеси на Еврохолд България АД вероятно ще се нуждаят от по-дълго време, за да възстановят способността си да генерират парични потоци към холдинга за подкрепа на обслужването на неговите задължения и стратегията му за растеж.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!