Равнището на безработица в страната през ноември месец е 8.66%. В сравнение с октомври, то е по-високо с 0.43 процентни пункта, а спрямо ноември 2008 г. - с 2.81 процентни пункта, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области: София-град - 2.73%; Бургас - 5.97%; Габрово - 6.42%; Варна - 6.87%; Стара Загора - 7.10%; Пловдив - 7.91%; Перник - 8.23%. В област Русе равнището на безработица е изравнена със средната за страната стойност - 8.66%. В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите:

Смолян - 15.69%; Търговище - 14.19%; Монтана - 14.05%; Шумен - 13.35%; Видин - 13.20%.

През ноември 2009 г. в бюрата по труда са регистрирани 320 758 безработни, с 15 843 безработни повече спрямо предходния месец.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни (42 217) са предимно от секторите „Услуги” (49.8%) и „Индустрия” (30.4%). Най-голям е делът на новорегистрираните безработни от отраслите „Преработваща промишленост” (20.3%), „Търговия” (16.7%), „Държавно управление и отбрана” (9.0%) и „Строителство” (9.2%).

Заявените работни места през месеца са 10 743, от тях 9292 са в реалната икономика. По преференциални мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са заявени 112 места, а по програми за заетост са заявени общо 1339 места.

Към 30.11.2009 г. неусвоени в бюрата по труда са останали общо 4842 работни места, като броят им намалява с 1049 спрямо октомври. На първичния пазар остават неусвоени 4375 места.

Намаленото търсене на работна сила през ноември, поради икономически и сезонни фактори, обуславя намаляването на броя на постъпилите на работа безработни. Въпреки тези фактори през ноември 12 232 безработни са започнали работа. Значителна част от тях са намерили реализация на първичния пазар (8734 безработни). С помощта на трудовите посредници в бюрата по труда 10 557 безработни са започнали работа.

Във връзка с прилагане на политиката по регулиране на националния трудов пазар през ноември са издадени и продължени 87 разрешения за работа на чужденци. Направени са 7 отказа за извършване на посредническа дейност.

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативната Програма “Развитие на човешките ресурси”, организира обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции за пазара на труда. През месеца по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” (общо за фаза 1 и фаза 2) в обучение за професионална квалификация са включени 752 заети лица, а в обучение по ключови компетенции - 1869 заети лица.