Търговията с правата от увеличението на капитала на ФИА България АДСИЦ ще започне на 23 януари, а крайната – 5 февруари 2008 г., стана ясно от съобщение в БФБ-София. 

Дружеството за имоти ще предложи на инвеститорите 525 хил. нови акции. То ще издаде 70 0хил. права, като съотношение между издадените права и новите акции е 4/3. Книжата са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност - 9.31 лева.

Емисията ще е успешна ако бъдат записани и платени най-малко 200 хил. броя нови акции.

Начална дата за прехвърляне на правата е 23 януари, а крайната - февруари 2008 год. Дата на аукциона е 14 февруари 2008 год.

Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е ИП Карол АД.

Ако увеличението е успешно и бъдат записани всички акции по емисионна стойност капиталът ще се увеличи до 1 225 000 лв., а в дружеството ще постъпят 4 887 750 лв.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 18 януари тази година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, даващи право на участва в увеличението на капитала е 16 януари.