Една от целите на проекта е подобряване на инвестиционната среда в сектор електронни съобщения чрез намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса. Насърчава се съвместният достъп и ползване на съществуващата инфраструктура; подобрява се процесът на планиране и координиране на разполагането на мрежи; предлагат се стъпки за опростяване на административните процедури, свързани с издаването на актове от компетентните органи. 

Проектът регламентира и координацията между различните сектори на икономиката по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде създадена единна информационна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура. Информацията ще включва данни за съществуващи трасета, планирани дейности по изграждане и разполагане на нови мрежи, процедури и нормативни актове, данни за органите, компетентни да осъществяват тези дейности и да издават съответните актове, както и таксите (тарифите) за издаването им. 

Ще бъдат достъпни образци на документи за получаване на разрешения и за заявяване на достъп до инфраструктура, критерии и срокове, при които се предоставя, ограничава или отказва достъп до информацията за съществуващата инфраструктура, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ.

Новият ред за координиране на строежите има за цел да преодолее проблема „непрекъснато разкопаване на улиците” и свързаните с ремонтните дейности запрашаване, замърсяване, шум и общото понижаване на качеството на живот в близост до ремонтните работи.

Комисията за регулиране на съобщенията ще решава спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, предоставяне на информация и координация на строежите.

Проектът въвежда изискване след 1 януари 2017 г. новите и реновирани сгради да бъдат подготвени за лесното разполагане на мрежи за бърз интернет.

С нормативния документ се въвеждат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС за намаляване на разходите за високоскоростни електронни съобщителни мрежи.