Министерският съвет предлага на Народното събрание да отмени решението си от 2011 г. за приемане на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е обявила продажбата на 100% от капитала на държавното дружество чрез публично оповестен конкурс на един етап. Стартираната процедура не доведе до сключването на приватизационна сделка.

Стартирането на нова процедура следва да се предхожда от приемане на нова стратегия за приватизация на „ВМЗ" ЕАД. Опитът показва, че за реализиране на такава процедура (от разработване и приемане на нова стратегия до избор на купувач) би отнело не по-малко от 8-9 месеца – срок, в който дружеството няма възможност да функционира без да трупа нови задължения, включително и лихви по вече натрупаните.

Поради тази причина, единственият възможен начин за ускоряване на процеса по раздържавяване е незабавното стартиране на приватизационна процедура по общия ред, предвиден в закона.