Поради предстоящия падеж на 19.10.2010 г. се прекратява регистрацията на емисия облигации на Доверие Обединен Холдинг АД-София, съобщи БФБ. Брсовият код на емисията е 6D2B.

Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е петък, 08.10.2010.

Основание на прекратяването е чл. 38, ал. 2, т. 2 от Част III на Правилника на БФБ.