Блокова сделка, при която са прехвърлени 323 334 броя акции от Пампорово АД, представляващи 30% от капитала на дружеството бе извършена на фондовата борса. Това стана ясно от съобщение на БФБ-София.

Досегашен притежател на акциите е „Tourist Invest AG” Цюрих.

Купувач на количеството от 323 334 ценни книги на дружеството е „Перла Мениджмънт” ЕООД, а посредник на сделката е СИБанк АД. Продажбата е извършена по цена от 1 лв. Обща стойност на сделката въазлиза на 323 334 лв.

Справка, направена в Апис показа, че „Tourist Invest AG” Цюрих притежава 60% от капитала на зимния курорт.

В друга блокова сделка бяха прехвърлени 432 473 броя акции от Деспред АД, представляващи 22.42% от капитала на дружеството. Досегашен притежател на акциите е „Spedcom AG” Цюрих . Купувач на количеството е „Си Ес Ай Еф” АД, а посредник на сделката отново е СИБанк АД. Продажбата е извършена по цена от 2.21 лв. Обща стойност на сделката въазлиза на 955 765.33 лв.