Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на м. август възлиза на 4.747 млрд. евро. От тях 1.424 млрд. евро са вътрешен държавен дълг и 3.323 млрд. евро външен държавен дълг, съобщават от Министерството на финансите.

Спрямо юли в номинално изражение дългът намалява приблизително с 9.8 млн. евро, като свивавено се дължи основно на извършените през месеца плащания.

В края на отчетния период делът на държавния дълг в общия размер на БВП е 14.6%, запазвайки нивото си от месец юли. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 10.2%, а на вътрешния държавен дълг 4.4% от БВП. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1.9%.

От финансовото министерство поясняват, че в структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 30 %, а външните - 70%.

Извършените погашения през месец август са в размер на 25.9 млн. лв., от които 11.1 млн. лева по външния и 14.7 млн. лв. по вътрешния дълг.