През 2008 г. Българската фондова борса /БФБ/ претърпя най-значителния спад от своето създаване досега. Основният индекс на “сините чипове” – SOFIX, загуби цели 79.71% от стойността си през годината. SOFIX се оказа най-губещият индекс в Източна Европа, изпреварвайки по негативен резултат сръбския BELEX15 и украинския PFTS. Това показва анализ, направен от анализаторите на MKB Unionbank. Пазарната капитализация на БФБ се стопи повече от два пъти, което доведе до по-ниско съотношение спрямо БВП в размер на само 18.5%, в сравнение с 51.3% година по-рано. Забавянето на растежа на световната икономика и попадането в рецесия на водещите индустрии в света ще повлияе на инвестиционната активност и финансовите резултати на публичните компании в страната. Около половината от инвеститорите на местния пазар са песимистично настроени да видят съществен ръст на акциите през тази година.

Въпреки преобладаващия песимизъм, завладял фондовата ни борса, очакванията са през настоящата година тя да отбележи ръст спрямо края на 2008 г. в размер на близо 10%, като индексът SOFIX да се реанимира до ниво от около 395 пункта. Подобно развитие обаче следва да се очаква през втората половина на годината при по-ясно очертаване дълбочината на влияние на кризата върху икономиката, като през първото полугодие на 2009 г. е възможно спадът на СОФИКС да продължи още малко. В сравнение със сегашната му стойност около 280 пункта, това означава ръст от около 40% до края на годината.

В резултат на финансовата криза, която вече прераства и в икономическа, инвестиционната активност се очаква да се свие през 2009 г., което ще доведе до спад във вътрешното потребление и намаляване на отпуснатите кредити. Прогнозният ръст на БВП е в рамките на 1.8% - 2% за 2009 г., но не е изключено при един по-силно негативен сценарий на “твърдо приземяване” ръстът да е нулев или отрицателен.

Въпреки сериозната криза, в България има поне шест отрасъла, които не само са устойчиви на трудностите, но и разполагат с потенциал за растеж. Такива са хранително-вкусовата промишленост, дистрибуцията на лекарства и козметика, технологиите и комуникациите, пречиствателните и рециклиращи съоръжения, възобновяемите енергоизточници и пътното строителство. Добрите проекти в тези сектори ще продължат да получават по-лесен достъп до банково финансиране и през 2009 г., въпреки глобалното свиване на кредитния ръст. За България очакванията са заемите за граждани и фирми да се повишат на годишна база с едва 5%.

Кризата има и своята обратна страна и това са най-вече секторите, които са най-потърпевши от нея. Такива са: строителство и недвижими имоти, металургия и добивна промишленост, машиностроене, химическа промишленост, транспорт, текстил и шивашка промишленост, туризъм.

В края на септември 2008 г. вземанията на лизинговите дружества За наблюдавания период на 2008 г. забавянето в сектора е несъществено, като за сравнение в края на 2007 г. годишният ръст беше в размер на 83.1%. Очакванията за 2009 г. обаче са за трайна тенденция на забавяне на растежа, доколкото лизинговите компании ползват банково финансиране и лихвите по лизинговите договори забележимо се покачват. възлизат на 5.43 млрд. лв. (8.2% от прогнозния БВП), което представлява нарастване от 77.7% спрямо същия месец на предходната година, когато те са съставлявали 5.4% от БВП.

Към края на септември 2008 г. вземанията по кредити на небанковите дружества, специализирани в кредитиране, са 2.70 млрд. лв. (4.1% от прогнозния БВП ), което представлява увеличение от 32.7% спрямо декември 2007 г., когато те са формирали 3.1% от БВП.

Тенденцията за рязко намаляване на ръста в отпусканите от тези дружества кредити е ясно забележима от началото на 2008 г., като през третото тримесечие ръстът спада до 5.6%. Вероятно тя ще продължи и през 2009 г. в унисон с наблюдаваната тенденция при банковите кредити.