Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” за периода януари­септември 2007г. по съпоставими цени нарастват с 4.3% спрямо същия период на 2006г., сочат данните на Националния статистически институт. Голямо увеличение реализира търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили ­ 12.6%.

При търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството е отчетен ръст от 7.1%, по-висок при търговията с текстил, облекло и обувки ­ 10.1%, търговията със стоки за домакинството и битова техника - 7.9%, търговията с фармацевтични и медицински стоки ­ 7.7% и търговията с храни, напитки и тютюневи изделия ­ 7.6%. Единствено при търговията на дребно, извършвана извън магазините е регистрирано намаление от 2.1%, но дейността реализира едва 2.9% от обема на приходите и не оказва съществено влияние върху общия индекс. Търговията на едро отбелязва ръст от 2.2%, който до голяма степен определя величината на общото нарастване поради високия относителен дял – над 70% от нетните приходи за търговския сектор. От съставните дейности увеличение се наблюдава при търговията на едро с машини и оборудване ­ 19.9%, неспециализираната търговия на едро - 11.4% и търговията на едро със стоки за домакинството ­ 8.4%, които заедно формират 27.8% от обема на приходите и компенсират намалението в останалите дейности.

През месец септември нетните приходи реално нарастват с 1,4% спрямо септември 2006г. Нетните приходи през септември отбелязват минимален ръст и спрямо август с 0.3%, определен изцяло от увеличението в търговията на едро.