Увеличението на капилата на Холдинг Варна А приключи, като бяха записани общо 1 099 567 акции, съобщи Българската фондова борса. Емисионната стойност на книжата е в размер на 49 480 515 лв. е заллатена изцяло по откритата специална набирателна сметка на Холдинг Варна А при Уникредит Булбанк.

Подписката бе с начален срок 07.11. 2007г. и приключи на 14.12.2007 год.

Разходите по публичното предлагане са 24 750 лв. и са за комисионни възнаграждения.
От дружеството уточняват, че предприемат необходимите действия по вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на Варненски окръжен съд и по регистрацията на новата емисия в Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Фондовата борса.

Досега капиталът на холдинга бе в размер на 1 млн.лв., разпределен в 1 млн. обикновени, безналични, поименни акции с право на глас в общото събрание с номинална стойност 1 лев.
Холдинг Варна е учреден през 1996 г. с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации. Осъществяване на търговска и посредническа дейност.