От Агенцията за приватизация съобщиха, че ведомството в качеството си на продавач, джироса временното удостоверение на EVN AG, Австрия за 25 850 307 броя акции, представляващи 100% от капитала на “Топлофикация Пловдив” ЕАД, след като бяха изпълнени условията за приключване, предхождащи прехвърлянето на акциите. С това австрийската компания придобива правото на собственост върху продаваните акции и приватизационната процедура е завършена.

Основните параметри на подписания договор са : покупна цена на продаваните акции - 32 100 000 евро, купувачът се задължава да не прехвърля акциите на дружеството, както и да не намалява участието си в капитала му под 51% за срок от три години, освен с предварително разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол. EVN се задължава и да запази основния предмет на дейност и да не допуска ликвидация или преобразуване на дружеството за срок от три години. Друго задължение на купувача, е придобитото дружество да не прекъсва снабдяването с топлинна енергия освен в случаите, предвидени в лицензията издадена на дружеството.