Химимпорт АД ще изплати по 0.1077 лв. дивидент на привилегирована акция. Общата сума на дивидента е в размер на 9 590 000 лв., а изплащането на премия за инвеститорите в този вид ценни книжа е гарантирана по проспект.

Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на Общото събрание, което е гласувало размера на дивидента. То се състоя на 5 юли, а право да го получат имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на привилегировани акции към 14-тия ден от датата на събранието.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!