Ако се приспаднат овърдрафтите, 18.68% е делът на проблемните кредити на фирмите през октомври. Само за последния месец проблемните кредити за нефинансовите предприятия са нараснали с 310 млн. лв. На годишна база, т.е. спрямо октомври 2009 г., проблемните кредити на фирмите са нараснали с 122%. През месец септември делът на проблемните кредити на предприятията беше 17.35%. Макар и с по-малък темп, същата тенденция се наблюдава при кредитите на домакинствата.

Общо проблемните кредити, тоест лошите и преструктурираните – всички задължения, по които има над 90 дни просрочие в плащането – възлизат на 6951609 хиляди лева, тоест 6.95 млрд. лева - 17.55% от всички отпуснати кредити без овърдрафтите са проблемни.

За последния месец увеличението им е с почти един процентен пункт, след като през септември бяха отчетени близо 6.5 млрд. проблемни кредити, или 16.6% от всички. За сравнение, през октомври 2009 г. проблемните кредити възлизат на 8.99% от общия обем.

Вече месеци наред банкери и анализатори твърдят, че проблемните кредити не представляват проблем за българската икономика, а темпът на прираста им се забавя. Статистиката не подкрепя техния оптимизъм.

Проблемните кредити на домакинствата също нарастват. При ипотечните кредити проблемни са вземания за 1.3 млрд. лева, или 15.1% от всичките. Месец по-рано проблеми имаше с 14.58% от ипотеките. Проблемните кредити за потребителски цели възлизат на 1.262 млрд. лева, или 16.6% от общия обем. Месец по-рано процентът беше 16.26%.

Проблемните кредити в българската ситуация са опасни не толкова за финансовата система, колкото за реалната икономика. Те задействат процеси на въздържане на домакинствата от потребление, карат банките да трупат резерви и да ограничават кредитирането, пречат на монетарното охлабване на централната банка в период на стагнация, както и създават общо усещане за несигурност.