Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2011 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост, с 0.3%, и в преработващата промишленост, с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение, показват последните данни на НСИ.

 

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0.8%, при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0.7%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.6%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.6%, и при производството на химични продукти - с 0.9%.

 

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2011 г. нараства с 10.1% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - със 7.6%, в преработващата промишленост - с 9.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.7%.

 

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2010 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти - с 18.7%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.9%.

 

Общият индекс на цени на производител през юни 2011 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.6%, докато увеличение е отчетено в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.