Господин Прокопиев, за какво ще бъде използван набрания капитал от първичното публично предлагане на нови акции от Енемона АД?

Единият от проектите ни е в сферата на възобновяемите енергоизточници и по-конкретно - оползотворяването на биомасата в Северна България. При него има два компонента - организиране на система за продажба на тази биомаса и изграждането на няколко топлоелектрически централи с когенерация. Подписахме публичен меморандум за сътрудничество с общината в Никопол, която е един от бъдещите ни клиенти. Друга от инициативите ни е свързана с изграждане на слънчеви централи. Работата по една от тях вече е започната и се реализира като съвместен проект с Българска академия на науките.

Компанията влага значителни усилия и в разработването на находището от лигнитни въглища в Лом. Спечелихме конкурса за проучване на залежите там, а законът ни гарантира, че ще получим и концесията за стопанисването му. На един по-късен етап ще изградим минния комплекс и топлоелектрическа централа с мощност 400-600 мегавата с капацитет на находището за експлоатация между 35 и 55 години.

Енемона има уникален опит и в ядрената енергетика, затова възнамеряваме да потърсим своето място в проекти за извеждане на ядрени мощности. Близо 100 млрд. лева са средствата, заложени в подобни и проекти по инфраструктура и екология в страните от Европейския съюз и Русия, а само за България до 2020 година се очаква да бъдат вложени 20 млрд. лева.

Една част от средствата, които ще се наберат чрез емисията от акции, ще бъдат използвани и за рефинансиране на задължения. За оптимизиране на лихвения и валутен риск за дългосрочния кредитен портфейл на компанията са разчетени до 5 млн. лв.

Какви са очакванията ви за денят 26 ноември? Ще се повторят ли рекорди в презаписването на акции?

Компанията е достатъчно атрактивна, така че очаквам силен интерес. Още повече, че премията за инвеститорите спрямо финансовите резултати и спрямо прогнозите за очакваната пазарна цена на акциите е добра за инвеститорите.

Очаквате ли голямо презаписване?

Голямо- да! Но нека не сравняваме Енемона с Трейс Груп Холд.

Какви инвеститори ще успеят да се сдобият с акции от новата емисия?

Надявам се, че методът, чрез който ще бъде пласирана емисията, е достатъчно надежден за достъп и на малки инвеститори и на големите играчи. Количеството на акциите е достатъчно голямо. Ще намерим добрия баланс.

Дружеството огласи намерения и за следващи емисии до 2010 година. Обявихте, че тогава процентът на свободно търгуваните акции ще достигне до 25 на сто.

Да, тази емисия няма да е последната за Енемона. Мащабните ни проекти изискват да търсим начини да ги осъществим, така че ние не се страхуваме да бъдем публична компания.