Публичното предлагане на 17 502 693 обикновени безналични акции на Индустриален холдинх България АД приключи успешно, съобщиха от Българска фондова борса. Емисионната цена бе 2.40 лв. С това капиталът на холдинговото дружество ще нарасне от 26.254 млн. лв. на 43.757 млн. лв.

Набраната сума е в размер на 42 006 312 лв. Тези средства ще бъдат използвани за предимно за морското направление от портфейла на холдинга.

Решението за увеличението на капитала на ИХ България АД бе взето на 29 август тази година на общо събрание на акционерите.
Нетната консолидирана печалба на Индустриален холдинх България АД за деветмесечието на годината е в размер на 9.7 млн. лв.

Справка в Апис показа, че към момента акционери в холдинга са Венсайд Ентърпрайсиз – Кипър с 35.54%, ДЗХ АД с 5.52%, Буллс АД с 12.10%, както и над 55 хил. физически лица, притежаващи около 25% от капитала и над 100 юридически лица, притежаващи 75% от капитала.