Общият доход средно на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо януари 2008 г. нараства с 12.9% до 276.66 лв., съобщиха от НСИ.

Продължава да се задълбочава тенденцията, работната заплата да бъде основен източник на доход на домакинствата, като тя вече увеличава своя дял до 56.2%.

Вторият по значение източник на доходи са пенсиите. През януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година те нарастват с 13.2% до 72.96 лв. средно на едно лице. Относителният дял на пенсиите в общия доход се увеличава до 26.3%.

Падат обаче доходите от самостоятелна заетост. , като на годишна база през януари 2009 г. те намаляват с 62.3% до 15.57 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на групата в общия доход намалява с 1.1 процентни пункта до 5.6%.

 

Пак според данните на Статистиката, общият разход на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо януари 2008 г. нараства с 9.7% до 252.04 лв. Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат увеличение от 8.8% и достигат до 92.86 лв. средно на лице от домакинство. Намалява обаче относителния дял на този разход с 0.3 процентни пункта до 36.8%.

На второ място в общия разход през януари 2009 г. е групата - за дома (комунални, обзавеждане и поддържане), които се увеличават на годишна база до 45.16 лв през януари тази година спрямо 42.12 лв. през януари 2008 г. Делът им в общите разходи отчита незначително намаление от 0.5 процентни пункта до 17.9% през януари 2009 година.

Разходите за транспорт и съобщения остават третия по големина разход на домакинството. Разходите нарастват на годишна база с 4.9% до 27.09 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява сравнително незначително от 11.2% на 10.7%.

Нарастват разходите за здравеопазване с 4.5% до 14.49 лв. средно на лице, като делът им в общия разход се увеличава с 0.4 процентни пункта до 6.0%.

Разходите за облекло и обувки отчитат увеличение от 2.7% и достигат до 6.10 лв. средно на лице, а делът им намалява незначително от 2.6% на 2.4%.