Спадащото потребление на домакинствата и задържащата се висока безработица са тревожни сигнали, които не дават повод за преждевременен оптимизъм за състоянието на българската икономика.

Това се разбира от месечния икономически обзор на Райфайзенбанк България. Същевременно икономистите на австрийската банка виждат и някои положителни сигнали за развитие.

Има добри новини от реалния сектор, като индустрията е близо до повратната точка и положителен растеж. За пръв път от началото на кризата беше отчетен подем не само в индустриалните продажби за износ, но и на вътрешния пазар.

Спадът на БВП се забавя, частните инвестиции са се увеличили, износът се ускорява. Дисбалансите във външния сектор претърпяват корекция, която намалява външната уязвимост на страната.

Дефицитът по текущата сметка за януари-юни продължи да спада и достигна 1.8% от БВП, а през юни търговският баланс спадна наполовина. Брутният външен дълг намаля с 610.7 млн. евро в сравнение с декември 2009 г.

Но същевременно спадът на БВП води и до спад на данъчните приходи и дефицитите в държавния бюджет са сериозни.

Според Главния икономист на банката Калоян Ганев е възможно благоприятното развитие да продължи и през втората половина на годината, но следва да се има предвид, че все още са налице известни рискове, свързани с развитието както на външната среда, така и на вътрешното търсене.

От друга страна твърде ограниченият приток на преки чуждестранни инвестиции, съчетан с изходящите финансови потоци, могат да доведат до спад на валутния резерв. Засега валутният борд е стабилен: в края на юли паричната база е покрита 187% с валутни резерви.