Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица за четвъртото тримесечие на 2009 г. насарстват със 7.2% на годишна база, сочат предварителните данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 7.7%, в услугите – 10.4%, и в строителството - 25.1%.

По икономически дейности, през четвъртото тримесечие на 2009  г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности ”Строителство”- 25.1%, „Административни  и  спомагателни  дейности” - 20.9%, и “Култура, спорт и развлечения”  - 18.4%, уточняват от статистиката.

Най-нисък пък е отчетен в “Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти;  далекосъобщения” и “Хуманно здравеопазване и социална работа”, съответно с 0.7% и 2.4%, сочат още данните на НСИ.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в “Държавно управление” – с 14 на сто, както и в направление “Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4.3%.

В  състава  на  общите  разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 8.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г., а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ - с 0.2%. 

По икономически дейности изменението  на  разходите  за  възнаграждения  спрямо  същия  период  на  предходната година варира от -15.4% за “Държавно управление” до 27%  за сектор ”Строителство”, уточняват от института.