До какво доведе антикризисният план на едно от най-зле представилите се миналата година дружества от състава на SOFIX, с каква инвестиционна програма  влиза в 2010 година, каква е оценката на пазара за Спарки-Елтос - всичко това ще намерите в профила на компанията.

 

Дружество: СПАРКИ-Елтос АД

Кратка история: СПАРКИ-Елтос АД е част от Спарки Груп. Създаден е през 1961 година като завод за производство на електроинструменти. През 1996 година е извършена приватизация на дружеството, а акциите му се търгуват на БФБ от 1998 година. SPARKY е собствената марка електроинструменти на дружеството, като продуктовата гама включва над 150 професионални модела. Дружеството работи и за други частни марки, извършва аутсорсинг на производството на компоненти,  както и монтажни дейности.

Акционерна структура: Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 16 735 320 лв. и е разпределен в 16 735 320 безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Собственик на близо 70% от капитала е СПАРКИ Груп АД, а над 9% държи Julius Baer International Equity Fund и Julius Baer Institutional International, New York, USA.

Финансови данни по последен отчет: Консолидираните данни към 30.09.2009 година отразяват нетна загуба от 8.925 млн. лв., при 8.787 млн. лв. нетна печалба за същия период на предходната година. Приходите от дейността намаляват от 58.191 млн. лв. на 25.994 млн. лв.

Мениджмънта за СПАРКИ-Елтос АД:

Станислав Петков, Председател на Надзорния съвет на СПАРКИ Елтос АД.

Как се отрази кризата върху дейността на СПАРКИ ЕЛТОС АД? Наложи ли съкращаване на работници и специализиран персонал, работа на непълен работен ден, успяхте ли да се възползвате от правителствените програми за работодателите?

Глобалната финансова криза се отрази негативно, както на СПАРКИ ЕЛТОС АД, така и на целия машиностроителен сектор в България и Европа. Адаптирайки се към ситуация на финансова криза и забавеното развитие на реалната икономика, СПАРКИ ЕЛТОС АД предприе следните антикризисни мерки:

- От 12 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г. дружеството не е произвеждало, като персоналът е ползвал платен отпуск, с изключение на дирекция „Развитие и нови продукти” и производството на инструментална екипировка.

- От 01.02.2009 г. до 30.07.2009 г. предприятието работи със съкратено работно време - на половин работен ден.

- Численият състав на дружеството е намален на 725 човека, при 1 300 към 31.12.2008 г.

- През януари Надзорният съвет реши да работи без възнаграждение през 2009 г.

Основният ефект от мерките, свързани с намаляване на фонд работна заплата, започна да се усеща след юли. Действията на ръководството за спиране на производството в студените месеци на годината позволиха свиване на разходите по поддръжка, в това число разходите за отопление. Замразени бяха и всички разходи, несвързани директно с производството - обучения, командировки и др.

Дружеството участва в програмата за компенсиране на работниците, работещи на намалено работно време, която предвиждаше изплащането на 120 лв. в продължение на 3 месеца. За съжаление, продължителността на програмата не беше достатъчна, за да даде на дружествата, засегнати от икономическата криза възможността да запазят персонала си, тъй като на всички е ясно, че кризата не преминава за едно тримесечие. За сравнение, аналогичната програма в Германия, предвижда подобни мерки за период от 2 години.

Каква е оценката ви за състоянието на компанията в края на тази кризисна година?

Ситуацията около Дружеството макар и бавно се подобрява. След слабото начало на годината, през второто и най-вече през третото тримесечие продажбите отбелязват ръст. Така след регистрирани едва 2.7 млн. лв. продажби за първото тримесечие на годината, към 30.09.2009 те достигат 11.9 млн. лв. и почти 26 млн. лв. на консолидирана база (включвайки продажбите на дъщерните търговски дружества от Групата в страната и чужбина).

Финансовият резултат продължава да бъде отрицателен, но е видимо, че в следствие на антикризисните мерки, описани по-горе, текущата загуба става контролирана, а консолидираният резултат преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) за третото тримесечие е положителен.

Къде се намира СПАРКИ спрямо аналозите си в бранша?

Световната финансова криза се отрази доста негативно на всички дружества в бранша, както в страната, така и по света. Причина за това е, че българското машиностроене е до голяма степен експортно-ориентирано (например 90% от продукцията на СПАРКИ ЕЛТОС АД се реализира извън страната). Кризата засегна всички. Това е един сериозен тест, с който всеки се справя по различен начин, съобразно продуктовата гама и пазарите си. Новината в сектора е покупката на Black & Decker от Stanley Works.

Еднакъв ли бе спадът на всички пазари, на които продавате? Успяхте ли да завземете нови ниши? Не смятате ли, че българският пазар е подценен и следва да насочите вниманието си към него?

Процесът за навлизането на нови пазари и спечелването на нови клиенти при нас е непрекъснат. Не може да се говори за еднакъв спад в продажбите на дружеството на отделните пазари, тъй като различните страни бяха засегнати от кризата в различен момент и в различна степен. Така например може да се каже, че на редица пазари дружеството регистрира не спад, а ръст, както в текущите продажби, така и в бъдещите поръчки. Що се отнася до българския пазар, цялата продуктова гама на СПАРКИ ЕЛТОС АД се предлага във всички основни вериги магазини, както и чрез дистрибутори и представянето на нашите изделия не отстъпва на другите предлагани марки.

Дружеството участва на всички големи международни панаири и форуми в страната и чужбина. На последния пловдивски Международен технически панаир СПАРКИ ЕЛТОС АД бе наградено с два златни медала за нововъведения и ергономичност на някои нови модели ъглошлифовални машини и саблени триони.

Трябваше ли да опитате да подкрепите цената на акцията, например по начина, по който го направи Монбат АД с предприетото обратно изкупуване на акции?

В ситуация на криза, всякакви интервенции на борсовия пазар биха могли да имат неконтролируем ефект. Освен това, тук стои въпросът за разпределяне на ограничен ресурс между това да поддържаме цена и ликвидност на акциите и това да развиваме бизнеса и продуктовата гама и да запазим работни места. Не трябва да се забравя, че Монбат АД работи в различен сектор, а имено автомобилостроенето, където събитията се развиха по малко по-различен начин. Независимо, че Монбат АД и СПАРКИ ЕЛТОС АД са едни от най-големите машиностроителни предприятия в страната, двете дружества не трябва да бъдат съпоставяни единствено по борсови показатели.

Как си обяснявате ръста в цената на акцията въпреки отчетите, в които е отразен ръст на загубата?

По време на криза съществуват много опасности, но се откриват и нови възможности. Въпреки регистрирания ръст на загубата на СПАРКИ ЕЛТОС АД, финансовите отчети на дружеството показват, че предприетите мерки в завода са правилни. Освен по текущите резултати, инвеститорите оценяват дружеството и по неговия потенциал, т.е. възможностите му да генерира печалби при нормализиране на пазара, както и по други фундаментални фактори като добър мениджмънт, дистрибуторска мрежа, развитие на продуктите, квалифициран персонал, ноу-хау и много други.

Какви са перспективите пред компанията през 2010 година?

Продължаваме да работим активно по развитието на пазарите. През 2010 г. предвиждаме въвеждането на над 40 нови модела електроинструменти, които ще допълнят съществуващата гама и се надяваме, че ще подпомогнат маркетинговите ни усилия и ще окажат положителен ефект върху резултатите на дружеството.

Пазарът за Спарки Елтос АД:

Северин Въртигов, Астра Асет Мениджмънт АД

Липсата на ликвидност и слабите резултати на дружеството бяха основна причина акциите му да са едни от най-зле представящите се в представителния индекс. От началото на годината капитализацията на компанията се повиши с около 10% при 27% ръст за SOFIX.

Предвид силният спад на активността в секторите строителство и недвижими имоти, напълно логично дойде и влошаването във финансовото състояние на „Спарки Елтос” АД. Налице са редица инвестиционни обекти, които са замразени поради липса на финансиране и това закономерно дава негативно отражение в отрасъл машиностроене, където оперира самата компания.

Въпреки че мениджмънтът направи опити да оптимизира разходите като няколко месеца дружеството работеше на половин работен ден и част от възнагражденията бяха замразени, тези решения не бяха достатъчни за поне частично запазване на маржовете и последните три тримесечия се регистрира кумулативна загуба в размер на 7.5 млн. лв. Негативно влияние оказва и повишаването на цените на алуминия и стоманата, които са основните суровини, необходими за производството на дружеството.

Нямаше как и спадът на местния пазар да се компенсира с нарастване на износа, тъй като западноевропейските потребители, които са основни контрагенти на дружеството, до скоро се намираха в същата неблагоприятна пазарна ситуация.  В еврозоната обаче вече има данни за повишаване на икономическата активност и оживление в промишлеността, тъй като „PMI” индексът на промишлеността регистрира поредно покачване като затвърди стойности от над 50 пункта, което се тълкува като признак на експанзия.

Позитивните данни от развита Европа макар и с известно закъснение ще дадат отражение и на местните производители. Оборотите на Спарки Елтос АД ясно показват забавяне на темпа на спад на годишна база, който от началото на годината постепенно се сви от близо 67% до 55% през третото тримесечие на настоящата година. Високите коефициенти за ликвидност, безпроблемното обслужване на задълженията, наложената марка и притежаваните международни сертификати за качество дават основание да смятам, че компанията се намира в добра позиция да излезе по-безболезнено от кризата.

Смятам че разнообразната продуктова гама, периодичното обновяване на портфейла и ценовото предимство пред основните конкуренти като Bosh, Makita и др. дават възможност на компанията да се развива както на местно, така и на международно ниво.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!