35% от заетите у нас имат документ за квалификация за работата, която изпълняват.

Това показва анкетно проучване на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), в партньорство с работодателските организации и синдикатите.

При 43% от анкетираните дипломата отговаря частично на трудовата дейност, докато в 22% от случаите заетостта не съответства с професионалната квалификация.

93% от запитаните декларират готовността си да се явят на изпит за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции, като за 78% е важно да притежават документ, доказващ професионалните им възможности.

Малко над 1/3 от анкетираните изтъкват като причина за валидиране на знанията и уменията си кандидатстването за работа.

На следващо място дипломата се оказва необходима за кариерно израстване - 23.9%, при атестиране в предприятието - 20.8% или с цел повишаване на трудовото възнаграждение - 18.7%.

Данните са част от проекта на министерството "Нова възможност за моето бъдеще", който предвижда създаване на система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Проучването е проведено в периода 15 януари - 15 февруари 2013 г. сред 568 лица от цялата страна, работещи в различни икономически сектори и сфери на реализация.

58% от тях декларират, че притежават диплома, доказваща техните знания и умения, 29% имат само за част от компетенциите си, а 13% нямат документ.