От над 380 публични дружества, 80 са сключили договор със Сервиз Финансови Пазари ЕООД, която е дъщерна на Българска фондова борса- София. Броят на компаниите, които ще ползват този модел за публикуване на регулирана информация, е динамичен и се променя всеки ден, съобщи Румен Соколов, главен експерт в БФБ.

Сред дружествата, които вече са подписали споразумения за огласяване на новини чрез сайта Extri News са големите холдинги, представителите на банковия сектор, крупни производствени предприятия, чиито книжа се търгуват на вторичен пазар. В листата липсват дружествата със специална инвестиционна цел.

От 1 март борсата ще преустанови публикуването на новини от публичните дружества, а те от своя страна ще трябва да изпълняват това си задължение към инвеститорите чрез избрана медия. Промяната в досегашната практика се налага след приемането на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба 2, която е синхронизирана с европейските разпоредби за капиталовите пазари.

В края на миналата година БФБ напомни за влизането им в сила чрез прекъсване за няколко часа на публикациите за корпоративни събития, отчети и промени в дружествата, листвани на борсата. Това доведе до объркване и недоволство от страна на участниците в търговията.