Сердика пропъртис АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на стойност 249 444.88 лв. без ДДС на 19 декември тази година, съобщиха от БФБ-София.

Придобитият имот е дворно място /неурегулиран поземлен имот/, находящ се на ул. Пленщица 2, в курорт Вили Костенец, с. Костенец, с площ от 4088 кв.м., ведно с построените в същия имот сгради, а именно масивна двуетажна вилна сграда, цялата със застроена площ от 96 кв.м., и масивна сграда със застроена площ от 72 кв.м., заедно с всички други подобрения, находящи се върху неурегулиран поземлен имот.

Сердика пропъртис АДСИЦ е сключил и допълнително споразумение към договор за кредитна линия с Юробанк И Еф Джи България АД. Въз основа на него, банката ще предостави на дружеството нови два милиона евро с цел закупуване на активи за секюритизация, става ясно от съобщението.

Припомняме, че е края на ноември Сердика пропъртис АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на стойност от 3 074 616.27 лв. без ДДС.