На 28 ноември тази година Сердика пропъртис АДСИЦ е сключил договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на стойност от 3 074 616.27 лв. без ДДС, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София. Недвижимият имот се намира в с. Емона и се състои от три овощни градини и две пасища.


Първата овощна градина е с площ 18 368 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землището на село Емона, община Несебър, съставляваща имот с № 029013 по плана за земеразделяне на с. Емона, община Несебър.


Втората е с площ 18 700 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землището на село Емона, община Несебър, съставляваща имот с № 029014 по плана за земеразделяне на с. Емона, община Несебър.


Третата градина е с площ 18 499 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землище на с. Емона, община Несебър, съставляваща имот № 029015 по плана за земеразделяне на с. Емона, община Несебър;


Пасищата са с площ 30 146 кв.м., четвърта категория, в местността Шапка и с площ 22 615 кв.м.